MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De MR streeft er naar de belangen van de kinderen, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Wij zijn echter ook afhankelijk van de door u aangedragen zaken. Dus heeft u punten of vragen waarvan u denkt dat ze misschien ook voor anderen van toepassing zijn, spreek dan één van ons aan of stuur een e-mail naar mr@kbsdewegwijzer.nl.

Wat doet de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gezien als een toezichthoudend orgaan tussen de school en het bestuur. Zij levert een bijdrage aan de besluitvorming over het schoolbeleid.
De belangrijkste taken van de MR zijn o.a. instemming verlenen bij wijzigen het (vakantie)rooster, personeelsaangelegenheden, het formatiebudgetsysteem en nieuwe beleidsvoornemens. Daarnaast voorzien we de directie van advies t.a.v. andere vraagstukken.

De zittingsduur van een MR-lid bedraagt 4 jaar met de mogelijkheid herkozen te worden. In onze MR zitten een gelijk aantal leden, bestaande uit 3 leerkrachten en 3 ouders/verzorgers. De MR levert dus een bijdrage aan de besluitvorming over het schoolbeleid en bevordert daarmee openheid en openbaarheid, gelijke behandeling, onderling overleg en veiligheid, gezondheid en welzijn.

WIE ZITTEN ER IN DE MR?
Namens de oudergeleding

Mw. Laura Klijn
Moeder van Joyce (8a) en Fleur (7b)

Lisette Altorf
moeder van Fenna (5a)

Sanne Makkinga
moeder van Jesse (1/2C) en Mila (5B)


Namens de personeelsgeleding

Mw. Laura Lengkeek
Groepsleerkracht van groep 4a
Sinds 2018 werkzaam op De Wegwijzer

Dhr. Niels Gerritsen
Groepsleerkracht van groep 7b
Sinds 2015 werkzaam op De Wegwijzer

Dhr. Rudy de Vette
Groepsleerkracht 5a
Sinds 1992 werkzaam op De Wegwijzer

Adviserend lid
Mw. N. Keijzer
Directeur
Sinds 2016 werkzaam op de Wegwijzer

CONTACT
Heeft u vragen , op- en/of aanmerkingen of wilt u specifieke onderwerpen door de MR of met de directie besproken zien, neemt u dan contact op met één van de leden van de MR of stuur een bericht. E-mail adres: mr@kbsdewegwijzer.nl
Ook suggesties voor een betere dienstverlening zien wij gaarne tegemoet.
“Uw input is voor ons hard nodig, zodat wij nog beter de belangen van u en uw kind kunnen behartigen”
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT