MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  
De MR streeft ernaar de belangen van de kinderen, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Wij zijn echter ook afhankelijk van de door u aangedragen zaken. Dus heeft u punten of vragen waarvan u denkt dat ze misschien ook voor anderen van toepassing zijn, spreek dan één van ons aan of stuur een e-mail naar mr-kbsdewegwijzer@rvko.nl   
  
Wat doet de MR?  
De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gezien als een toezichthoudend orgaan tussen de school en het bestuur. Zij levert een bijdrage aan de besluitvorming over het schoolbeleid.  
De belangrijkste taken van de MR zijn o.a. instemming verlenen bij wijzigen het (vakantie)rooster, personeelsaangelegenheden, het formatiebudgetsysteem en nieuwe beleidsvoornemens. Daarnaast voorzien we de directie van advies t.a.v. andere vraagstukken.  
  De zittingsduur van een MR-lid bedraagt 4 jaar met de mogelijkheid herkozen te worden. In onze MR zitten een gelijk aantal leden, bestaande uit 3 leerkrachten en 3 ouders/verzorgers. De MR levert dus een bijdrage aan de besluitvorming over het schoolbeleid en bevordert daarmee openheid en openbaarheid, gelijke behandeling, onderling overleg en veiligheid, gezondheid en welzijn.  
  
CONTACT  
Heeft u vragen , op- en/of aanmerkingen of wilt u specifieke onderwerpen door de MR besproken zien, stuur dan een e-mail naar: mr@kbsdewegwijzer.nl  
  
 

“Uw input is voor ons hard nodig, zodat wij nog beter de belangen van u en uw kind kunnen behartigen”  

 
 Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT